ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเลิง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 2565 โดยมีการปรับปรุงป้ายศูนย์เรียนรู้ต่างๆ การซักซ้อมกิจกรรมในวันประกวด และการรวบรวมข้อมูลกลุ่ม/องค์กรในชุมชน
     ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเลิง
     ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 5 times, 1 visits today)