กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2565
 เวลา 14.00 น.
       นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
มอบหมายให้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายดอกดินต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจ
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
🏆ประเภทรางวัล🏆
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
4.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
⚡️ในการนี้ นายธีระพล ขุนพานเพิง
นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ส่วนราชการระดับอำเภอ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้
📌 ณ วัดศรีสุพลวนารามบ้านหนองเลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเลิง
😷 ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 9 times, 1 visits today)