ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.      นายรือทัย ตง [...]

อ่านต่อ