รับการตรวจติดตามจาก รองผู้ตรวจกระทรวงฯติดตามงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.      นายอดุลย์ ดีอ้ [...]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมต้อนรับ รองผู้ตรวจกระทรวงฯติดตามงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.      นายรือทัย ตงบุ [...]

อ่านต่อ