โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้นายอรรถพล วันชูเสริฐนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน กำกับ ติดตาม และแนะนำกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting รุ่นที่ 14 หลักสูตร “การทำน้ำพริกกากหมู” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนยากจน TPMAP Logbook ของอำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 4 ราย
     ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาเจริญกลาง หมู่13 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 17 times, 1 visits today)