ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ นายอรรถพล วันชูเสริฐ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ตามโครงการโคก หนอง นา โดยส่งมอบวัสดุครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ แปลงพ่อเสี่ยน ปะทะเก บ้านทองสาย หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 2 times, 1 visits today)