ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ ตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ นางกานดา เกตุพันธ์ุ ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ตามโครงการโคก หนอง นา โดยส่งมอบวัสดุครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ แปลง นางอุดม ม.10 และ นางทองกุล ม.6 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 6 times, 1 visits today)