การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 10 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมีนายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
               1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำจิตอาสาในการสร้างการพัฒนา ชุมชนที่ยั่งยืน
               2.สร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
      ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) แปลง นายสุนทร วังสพันธ์ เลขที่ 154 หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 36 times, 1 visits today)