เตรียมความพร้อมต้อนรับ รองผู้ตรวจกระทรวงฯติดตามงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬและทีมพี่เลี้ยงตำบลโนนสว่าง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รองผู้ตรวจกระทรวงฯที่มาติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬโดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 1ครัวเรือน นายสถิตย์ พิมพ์วงค์ ผู้ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร และรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี
     ณ บ้านพรนิยม ตำบลโนนสว่างอ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 6 times, 1 visits today)