กิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าไคร้ และจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน ( Champ)

วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น.
      นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ และจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน ( Champ)ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565
โดยมีนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านท่าไคร้
      วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
1)เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
2)เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3)เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบด้วย การชมศิลปะการแสดงพื้นถิ่น การเล่าเรื่องชุมชน การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การล่องเรือชมวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขง การจัดโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชมชน(Champ) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติ จำนวน 10 โปรแกรม เช่น การแปรรูปผักผลไม้ การทำแจ่วปลาร้า การทำสบู่สมุนไพรไคร้ การจักสาน การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา การสกรีนเสื้อผ้า เป็นต้น
      ณ ศาลาวัดบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
      ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
      ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 11 times, 1 visits today)