กิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าไคร้ และจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน ( Champ) วันที่ 2

วันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น.
     นายรือทัย ตงบุญชัย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ และจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน ( Champ)ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565
โดยมีกลุ่มผู้นำ อช. อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มสตรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พร้อมประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบด้วย การชมศิลปะการแสดงพื้นถิ่น การเล่าเรื่องชุมชน การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การล่องเรือชมวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขง การจัดโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชมชน(Champ) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติ จำนวน 10 โปรแกรม เช่น การแปรรูปผักผลไม้ การทำแจ่วปลาร้า การทำสบู่สมุนไพรไคร้ การจักสาน การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา การสกรีนเสื้อผ้า เป็นต้น
     ณ ศาลาวัดบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(C)(D)(D) (M)(B)(K) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
     ภาพ/ข่าว สพอ. เมืองบึงกาฬ
(Visited 17 times, 1 visits today)