ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.      นายสฤษดิ์ อินท [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.       นายธีระพล ขุน [...]

อ่านต่อ