@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 วันที่ 27มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว ในการทอผ้าลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ………………………………………….. Change for good 📢📢📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข วันที่ 27มกราคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นาย ปรีชา ดาดวง และนางสาวนัฐชา เลือกสรร นักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบตำบลโนนโพธิ์ ลงสำรวจพื้นที่ต้นแบบของนางคำผาญ รุจิต บ้านนาหว้า หมู่ที่5 ตำบลโนนโพธิ์ เพื่อให้ตรวจสอบรูปแบบแปลงที่ทำการวาด และเซ็นรับรองแบบที่ทำการเลือกไว้ ร่วมถึงสอบถามถึงความต้องการปลูกไม้5ระดับ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯต่อไป

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 27 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอัมรา ปัญญาสาย พัฒนากรตำบลนายมและนาหมอม้า พร้อมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนายม นาหมอม้าและนาจิก ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการ นายพรชัย สีงาม ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ศึกษาสำรวจข้อมูลรายละเอียดเจ้าของแปลง 2.สำรวจความต้องการเจ้าของแปลงเรื่องไม้5ระดับ 3.เจ้าของแปลงเลือกแบบแปลงมาตรฐาน 1:1 ดินทราย เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป ………………………………………….. Change for good 📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 27 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข🌈🌸🌾🌻🌸 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวฐิตารีย์ ผู้มีสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ นายทองสุ่น เนตตะพันธ์และนายศรราม บุญเมือง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลห้วยไร่ นางสาวตันหยง ปั้นทองและนางสาวนิศามณีวันคำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลโนนหนามแท่ง นางพัทธ์ธีรา ปัดร้ายและนายภานุวัฒณ์ สิ่งสินนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯตำบลนาผือ นายบรรจง นาใหม่และนางสาวชนิษฐา ทัศบุตร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลกุดปลาดุกและ นางสาวกัลยา ศรีมาชัยและนางสาวทัศนีย์ สูงขาวนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนาวัง ลงพื้นที่แปลงนางอังคะนา ถามะพันธ์ หมู่2 บ้านหาดทรายมูล ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.เอามื้อสามัคคีร่วมกันกับทีมโซนที่ 1 ได้แก่ ตำบลห้วยไร่ ต.นาผือ ต.โนนหนามแท่ง ต.นาวัง และต.กุดปลาดุก เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้5ระดับและการห่มฟาง เพื่อประกอบกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการของโครงการฯ ต่อไป …………………………………………. Change for good📢📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 27 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข🌈🌸🌾🌻🌸 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ โยริพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวฐิตารีย์ ผู้มีสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวตันหยง ปั้นทองและนางสาวนิศามณี วันคำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลโนนหนามแท่ง นางพัทธ์ธีรา ปัดร้ายและนายภานุวัฒณ์ สิ่งสินนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯตำบลนาผือ นายบรรจง นาใหม่และนางสาวชนิษฐา ทัศบุตร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลกุดปลาดุก นางสาวกัลยา ศรีมาชัยและนางสาวทัศนีย์ สูงขาวนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนาวัง และ นายทองสุ่น เนตตะพันธ์และนายศรราม บุญเมือง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลห้วยไร่ ลงพื้นที่แปลงนายทองพูน หลักธรรรม หมู่3 บ้านโสกโดน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.เรียนรู้เรื่องดินเกี่ยวกับการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด น้ำหมักจุลินทรีย์ 2.เอามื้อสามัคคีร่วมกันกับทีมโซนที่ 1 ได้แก่ ตำบลนาผือ ต.โนนหนามแท่ง ต.นาวัง ต.กุดปลาดุก ต.ห้วยไร่ เพื่อร่วมกันทำปุ๋ยหมักกลับกอง เพื่อประกอบกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการของโครงการฯ ต่อไป …………………………………………. Change for good📢📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 26 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนายม ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการ นายณรงค์ ฉวยกระโทก บ้านหนองแห่ หมู่1 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.เซ็นเอกสารแบบแปลงมาตรฐาน 1:2 ดินเหนียว 2.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องไม้5ระดับ เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป ………………………………………….. Change for good 📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 26 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายจักรเทพ บุญฟุ้ง พัฒนากรตำบลน้ำปลีกและ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบตำบลน้ำปลีกและตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของแปลงดำเนินการตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. สำรวจรูปแบบแปลงที่ดิน ของเจ้าของแปลงต้นแบบ พ่อประภาส ปะเทสัง หมู่ 2บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก 2. สำรวจประเภทดิน เป็นดินเหนียว 3. เจ้าของแปลงต้องการออกแบบเอง 4. ทำการออกแบบรวมเจ้าของแปลงตีเส้นสเกลในการออกแบบ 5. ร่วมวางแผนการทำกิจกรรมหลักกสิกรรมธรรมชาติ เก็บเมล็ดพันธ์ ขยายพันธ์พืชเป็นต้น เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป ………………………………………….. Change for good 📢📢

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 26 มกราคม 2564 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รับสมัครโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูป แบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รับสมัครโครงการพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมือง อำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางพิศมัย ศิริคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการชำระเงินหนี้คืนกองทุนฯ

@เมืองอำนาจเจริญ เมืองคนดี…มีสุข 🌈🌸🌻🌾🌸 11 มกราคม [...]
อ่านเพิ่มเติม