โครงสร้างบุคคลากร

นางอโนชา แสงชาติ

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเมธ พัฒนะราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนริศรา วันโสภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ จิตแสวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิพนธ์ โยริพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอัมรา ปัญญาสาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจักรเทพ บุญฟุ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพิศมัย ศิริคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐิตารีย์ ผู้มีสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ สิงห์คำป้อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 280 times, 1 visits today)