สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางอโนชา แสงชาติ

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565