สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

นางอัมพวัน แสงทอง

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565