วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปี 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการของกลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน31โครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอมวกเหล็ก นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอมวกเหล็ก