ประวัติความเป็นมา

             เดิมอำเภอมวกเหล็กเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอแก่งคอยซึ่งเป็นอำเภอที่มีท้องที่กว้างขวางมากที่สุดในจังหวัดสระบุรี มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ เป็นการจัดตั้งอำเภอที่ไม่เคยเป็นกิ่งอำเภอมาก่อน โดยมี นายกฤตทอง  บัญญัติ ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอมวกเหล็ก

            "ไฉนชื่อ อำเภอมวกเหล็ก"   ชื่ออำเภอมวกเหล็กมีความหมายอยู่สองนัย นัยหนึ่งชื่อว่า "มวกเหล็ก" เป็นชื่อของเถาไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามริมห้วยแห่งนี้  อีกนัยหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าเคยพบเห็น หมวกเหล็ก ของนักรบโบราณที่ห้วยแห่งนี้ จึงเรียกว่าบ้านหมวกเหล็ก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "มวกเหล็ก" จนถึงปัจจุบัน

แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล
 คือ
ตำบลมวกเหล็ก  ตำบลมิตรภาพ

ตำบลหนองย่างเสือ ตำบลซับสนุ่น

ตำบลลำพญากลาง และตำบลลำสมพุง

นึกถึงการมาเที่ยวรับอากาศบริสุทธิ์ น้ำตกสวย คือ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย   อีกนัยหนึ่งคือมีอาชีพพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 คืออาชีพเลี้ยงโคนม ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ โอโซนระดับ 7 ของโลก

(Visited 2,326 times, 3 visits today)