เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ด้านภัยโควิด-19

เข้าชม 62 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

กรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเครื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19

นายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็ก เปิดกิจกรรม Quick Win 90 วัน ในกิจกรรมที่ 1 จะพัฒนาใครเขา ตัวเราต้องทำก่อน  เริ่ม วันที่ 1 เมษายน 2563 ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ซึ่งสามารถปลูกได้ทันที ในบ้านพักของตนเอง และในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือนตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมในครั้งนี้ได้ขยายผลสู่ส่วนราชการในอำเภอ และรับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นแกนนำในการเริ่ม เปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยได้ปลูกที่บ้านพักนายอำเภอมวกเหล็ก เพื่อเป็นแบบอย่าง และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ในส่วนราชการ ผู้นำ และขยายผลสู่ประชาชนเพื่อ ให้ประชาชนลดรายจ่าย  สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนตนเองต่อไป

 

 

 

 

 

 

(Visited 62 times, 1 visits today)