จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมวกเหล็ก

เข้าชม 44 ครั้ง

18  พฤศจิกายน 2562  นายบันเทิง  ขวัญเมือง พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมวกเหล็กและตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมวกเหล็ก เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อมให้ตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในแต่ละตำบลได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน  ในการนี้ทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมวกเหล็กได้ทำการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการแพทย์เคลื่อนที่ จะจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก  โดยทางกองทุนหมู่บ้านทั้ง 80 กองทุน ร่วมทำการสนับสนุนกองทุนละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน80,000 บาท ในครั้งนี้

(Visited 44 times, 1 visits today)