ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบันเทิง ขวัญเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน