ประวัติความเป็นมา

เมืองพ่อสีหราช สวยสะอาดด้วยน้ำใจ เลื่องลือไกลผ้าลายขิต ถิ่นผลิตอ้อยหวาน ทุกหมู่บ้านพัฒนา

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมยวดีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

 

ตำบลของอำเภอเมยวดี

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร [a] [3]
1 เมยวดี Moei Wadi 11 5,734
2 ชุมพร Chumphon 14 8,130
3 บุ่งเลิศ Bung Loet 9 4,932
4 ชมสะอาด Chom Sa-at 9 4,339
รวม 43 23,135
  1.  ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมยวดีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพรทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลเมยวดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมยวดีทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลชมสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมสะอาดทั้งตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมยวดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอเมยวดี ตั้งอยู่บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบลเมยวดี เดิมเป็นทุ่งนาป่าละเมาะ นายบุญตา มูลศรีแก้ว ได้จัดซื้อที่นาเหล่านี้ แล้วจัดแบ่งให้ทางราชการเพื่อสร้างเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอ สถานีตำรวจ สถานีอนามัย โรงเรียน วัด และบริเวณที่ตั้งตลาดสด เป็นต้น

นายบุญตา มูลศรีแก้วได้ยื่นร้องขอตั้งกิ่งอำเภอเมยวดี โดยแยกจากอำเภอโพนทองเมื่อ พ.ศ.2506 แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2521 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “แบ่งท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ตั้งเป็น กิ่งอำเภอเมยวดี ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2521 ลงนามโดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีเขตการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลชุมพรและตำบลเมยวดี [1] เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สถานที่ราชการยังไม่มี นายบุญพ่วง ถนัดค้า ให้บ้านส่วนตัวเป็นสถานที่ทำงานของกิ่งอำเภอ และส่วนราชการต่างๆ

  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโคกกลาง ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดโพธิ์ศรีชัย ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4059 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดป่านาเหนือ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดป่าศรีแสงจันทร์ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดบ้านหนองบัวทอง ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดท่าสำราญ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดหนองหัวแฮด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดศรีสว่างอาราม ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดโยคาภิรมย์ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดปราสาทวิชัย ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดคู่เมือง ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดป่าชมสะอาด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดศรีมณี ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดศรีสุวรรณาราม ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดสว่างอรุณ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250    
วัดประสิทธิ์โพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
(Visited 1,424 times, 2 visits today)