พช.เมยวดี สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ และการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมยวดี

💠 พช.เมยวดี สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ และการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมยวดี
💠 14 กรกฎาคม 2564
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี รกท.พัฒนาการอำเภอเมยวดี พร้อมด้วย จนท.พช. ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และพักชำระหนี้ตามมาตรการฯ โดยมีกลุ่มสมาชิกฯที่เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 10 กลุ่ม พักชำระหนี้ จำนวน 6 กลุ่ม
💠 ภาพ/ข่าว : สพอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
@ พช.เมยวดี Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

(Visited 35 times, 1 visits today)