กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.มายอ ประชุมเพื่อวางแผนในการจัดเตรียมการดำเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

พช.มายอ ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]

พช.มายอ ประชุมเพื่อวางแผน และมอบหมายภารกิจในการจัดเตรียมการดำเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนา [...]