กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระหวะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยน [...]