โครงสร้างบุคคลากร

นายนิสิต สะมาลา

พัฒนาการอำเภอมายอ

นายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระเสาะ

นางฮานาน มะสอและ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลางา

นางสาวอุสนี ดือเระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลุโบะยิไร

นางสาวฟาตีเมาะ กาลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสะกำ

นางสาวเจ๊ะนูรีดา เวาะเลง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกาะจัน

นางสาวโยธิวา มณีกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตรัง/มายอ

นายฮัมดาน มิดคาดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสาคอบน

นางกัลยะ อาแว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลลุโบะยีไร

นายชนะภัย นวนไหม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลสาคอใต้

นางสาวหนึ่งฤทัย เเก้วสลำ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลถนน

นางสาวอัสมะ สาหม๊ะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลกระหวะ

นางสาวนุสรี เเวฮามะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลปานัน

(Visited 1,021 times, 1 visits today)