ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ. 2443 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงบริเวณ 7 หัวเมือง ของมณฑลปัตตานี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏชื่ออำเภอมายอขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งเรียกว่า “อำเภอลาเกาะ” โดยเรียกตามชื่อคลอง ซึ่งอยู่ใกล้ที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะจัน คำว่า “ลาเกาะ” เป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า แลเกาะ เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลว่า “คด” หมายถึง ลำคลองทีมีลักษณะคดไปมา

ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งอำเภอมายอไม่เหมาะสม จึงย้ายอาคารที่ว่าการอำเภอมายอตั้งใหม่บนเนินเขาในเขตเทศบาลตำบลมายอ และเปลี่ยนชื่อเป็น”อำเภอมายอ” มาจนถึงปัจจุบัน คำว่า “มายอ” ภาษามาลายู หมายถึง”ต้นมะตูม” ภาษามาลายูกลางอ่านว่า “มายา”  ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเมืองหมันยาในบทละครเรื่องอิเหนา หมายถึง“ต้นมะตูม”นอกจากนี้ ยังสันนิษฐานว่า มายอ คำมาลายู อาจกลายเสียงจากคำเดิมในภาษาไทย คือ ชื่อหมู่บ้านในอดีตเป็นชุมชนใหญ่ เรียกว่า” เมืองยอน”

สภาพทั่วไป

สมัยก่อน อำเภอมายอ  มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 17 ตำบล คือ ตำบลมายอ ตำบลสาคอบน ตำบลสาคอใต้ ตำบลปะโด ตำบลเกาะจัน ตำบลปานัน ตำบลกระเสาะ ตำบลกระหวะ ตำบลถนน ตำบลตรัง ตำบลสะกำ ตำบลลางา ตำบลลุโบะยิไร ตำบลพิเทน ตำบลตะโละแมะนา ตำบลน้ำดำ และตำบลปากู ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมบางประการในด้านการปกครอง จึงแบ่งพื้นที่อำเภอมายอ บางส่วนไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2520  โดยแบ่งพื้นที่ ตำบลพิเทน ตำบลน้ำดำ ตำบลตะโละแมะนา และตำบลปากู  รวม 4 ตำบล  คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร  อำเภอมายอปัจจุบันจึงมีตำบลอยู่ในการปกครอง  รวม 13 ตำบล  59 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ ประมาณ 216.15 ตารางกิโลเมตร และอยู่ระหว่างเสนอขอแยกหมู่บ้านใหม่ในปี 2550 อีก 2 หมู่บ้าน ในตำบลปานัน และตำบลตรัง

ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากจังหวัดปัตตานีตามเส้นทางแผ่นดิน สายปัตตานี - ยะรัง - มายอ ระยะทาง 29 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี - ปาลัส - มายอ ระยะทาง 40 กิโลเมตร

พื้นที่

โดยมีเนื้อที่ประมาณ 216.5 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้         ติดต่อกับ    อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบสูง มีเนินและภูเขา บริเวณที่ราบมีประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ ทั้งหมด ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก  ได้แก่ การทำนา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น  ส่วนบริเวณที่เป็นที่ราบสูงมีเนินและภูเขา เหมาะสำหรับการทำสวนยางพาราและป่าไม้  และมีคลองใหญ่ ไหลผ่าน 1 สาย คือ คลองลาเกาะ มีน้ำไหลตลอดปี

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา สวนผลไม้และสวนยางพารา มีการปลูกพืชชนิดอื่นบ้าง พื้นที่ที่เหลือใช้ในการเลี้ยงสัตว์

การประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๖,๘๔๒ ครัวเรือน โดยมีพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑๐๕,๒๕๗ ไร่ พืชที่ปลก ได้แก่ข้าว ยางพารา ผลไม้ มะพร้าว พืชผัก และอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคพื้นเมือง โคลูกผสม แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ เป็ดเนื้อ

(Visited 3,825 times, 2 visits today)