พช.มายอ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลุโบะยิไร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวอุสนี ดือเระ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลุโบะยิไร เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลุโบะยิไร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยได้นำเสนอข้อราชการ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566
2. การติดตามกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
4. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
(Visited 3 times, 1 visits today)