พช.มายอ ลงพื้นที่ “ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ“ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ./tp map ตำบลลางา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอโดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางฮานาน มะสอและ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลางา พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลลางา จนท.ปกครอง และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อขับเคลื่อนติดตาม สานต่อ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 , 3 และ 6 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 4 times, 1 visits today)