พช.มายอ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี พช.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​มายอ โดยนายนิสิต สะมาลา พัฒนาการอำเภอมายอ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel ทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2.การมอบนโยบายเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 (ระยะที่ 2)
5.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”
6.โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566
8.ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
9.ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10.130 ปี กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2566
11.เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)