กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายมะนาวี เจะเตะ พัฒนาการอำเภอมายอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ทีมตำบลปานัน และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช.ปัตตานี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
อีกทั้ง ยังถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายหน่วยงานราชการ ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภอมายอ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ โคก หนอง นา ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยจุดดำเนินการ เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.ปัตตานี “ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 ในพื้นที่ 1 ไร่ ของนางดวน พรมตรัง หมู่ที่ 2 บ้านปานัน ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(Visited 1 times, 1 visits today)