นายถามะ มโนวราวุฒิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมายอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี