โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

เข้าชม 434 ครั้ง

1. แนวทางการจัดเวทีปรับ Mindset 

2. สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดเวที
     2.1 สื่อ Act
2.1.1 ภาพข่าว (ตัวอย่าง case คุณธรรม) และ (ตัวอย่าง case ปัญหา)
            2.1.2 วีดีทัศน์คุณบังอร (ความยาว 07.37 น.) และ (ความยาว 19.00 น.)
2.1.3 ประวัติคุณบังอร


     2.2 สื่อ Reflect
2.2.1 ภาพคน


     2.3 สื่อ Conceptualize
2.3.1 ภาพคน
            2.3.2 โมเดล 3 ห่วง 2 เงื่อนไข


     2.4 สื่อ Apply
2.4.1 กรอบชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             2.4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. Power Point การจัดเวทีปรับเปลี่ยน Mindset

(Visited 434 times, 1 visits today)