[Way of life ม.7 ตำบลท่าหลวง] โครงการการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมครูฝึกตำบลถ่ายทอดสู่ประชาชน)

เข้าชม 27 ครั้ง
(Visited 27 times, 1 visits today)