[Way of life ม.10 ต.มะขาม] โครงการการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมครูฝึกตำบลถ่ายทอดสู่ประชาชน)

เข้าชม 24 ครั้ง
(Visited 24 times, 1 visits today)