พช.มะขาม ร่วมดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการ 9 ; 10 ปฎิบัติบูชา

เข้าชม 5 ครั้ง
พช.มะขาม ร่วมดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อำเภอมะขาม ตามโครงการ 9 ; 10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.     ณ บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกป่า หญ้าแฝก เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อำเภอมะขาม ตามโครงการ 9 ; 10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ นายชนินทร์ ภักดิบดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และมีปลัดอำเภอ อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลตำบลฉมัน จิตอาสา ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการ 9;10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฎิบัติ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้
ภาพ/ข่าว : MAKHAM
(Visited 5 times, 1 visits today)