ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Premium”

เข้าชม 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Premium”
คุณสมบัติ
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทีมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี
2. ทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี
วิธีการสมัคร
– ดาวน์โหลดใบสมัคร
– กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง
– เขียนเรียงความ หรือทำคลิป VDO แนะนำตัว พร้อมเล่าเรื่องผลงาน Craft ที่กำลังทำการช่วยเหลือ หรือบูรณาการ การทำงานระหว่างชุมชน/กลุ่มงาน ความประทับใจที่เคยร่วมงาน ฝึกอบรมกับกรมการพัฒนาชุมชน
วิธีการส่ง
1. กรณีเขียนเรียงความ ให้ส่งใบสมัครและเรียงความ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) เป็น Digital File ทาง Facebook Page : ผ้าไทยใส่ให้สนุก หรือ LINE Official Account : @saihaisanook
2. กรณีทำคลิป VDO ให้ส่งใบสมัคร เป็น Digital File หรือคลิป VDO (ความยาวไม่เกิน 7 นาที) ทาง Facebook Page : ผ้าไทยใส่ให้สนุก หรือ LINE Official Account : @saihaisanook
ประกาศผลการคัดเลือก
– 15 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทาง Facebook
**คัดเลือกเยาวชนเพียง 100 ท่าน จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
https://www.facebook.com/phathaisaihaisanook
(Visited 4 times, 1 visits today)