โครงสร้างบุคคลากร

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

#บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
๑. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๓. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๔. อาสาพัฒนา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานตำบล จำนวน ๖ ตำบล (๕๙ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน) ดังนี้
๑. นางสาวณัฐธิดา คำภาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลมะขาม ตำบลท่าหลวง และตำบลวังแซ้ม
๒. นางสาวกนกอร สีเผือก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลฉมัน ตำบลปัถวี และตำบลอ่างคีรี

ข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ตำบล
* ตำบลมะขาม ๑๐ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน
* ตำบลท่าหลวง ๘ หมู่บ้าน
* ตำบลวังแซ้ม ๑๒ หมู่บ้าน
* ตำบลฉมัน ๙ หมู่บ้าน
* ตำบลปัถวี ๑๒ หมู่บ้าน
* ตำบลอ่างคีรี ๘ หมู่บ้าน

(Visited 467 times, 1 visits today)