ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุดใจ พานทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมะขาม

"ขับเคลื่อนภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"