หมู่บ้านเศราฐกิจพอเพียงต้นแบบ

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

๑. หลักการเหตุผลเป้าหมายการดำเนินการ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 และสนับสนุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน หมู่บ้านและชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็นเป็นสุข” ตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งยึดหลักตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และเมื่อหมู่บ้านดำเนินการตามแนวทางนี้แล้วก็จะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนมีคุณลักษณะ 3 ไม่ 2 มีกล่าวคือ 1) ไม่มียาเสพติด

2) ไม่มีคนยากจน 3) ไม่มีหนี้นอกระบบส่วน 2 มี คือ 1) มีสวัสดิการชุมชน และ 2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดระเบียบชุมชน (ป้ายหมู่บ้าน/ป้ายคุ้ม/ป้ายสถานที่ กลุ่ม/องค์กร/ป้ายครัวเรือนพัฒนา/ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน ครัวเรือนให้น่าอยู่ ฯลฯ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาชุมชน ยึดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย หมู่บ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ไม่ได้เลือกทำบางเรื่อง หรือเฉพาะกิจกรรมโดยมีความเป็นมา และขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

2.1 การก่อเกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2549 –2551

เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด คือ

ด้านการลดรายจ่าย (ทำสวนครัว ลด ละ เลิกอบายมุข)

ด้านการเพิ่มรายได้ (มีอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)

ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ)

ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญามีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพปลูกต้นไม้)

ด้านการเอื้ออารีต่อกัน(ช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส รู้รักสามัคคี)

2.2 การเติบโตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ปี 2552-ปัจจุบัน)

ขยายผลการท างานสู่ความยั่งยืน โดย พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด คือ

ด้านจิตใจและสังคม มี 7 ตัวชี้วัด คือ สามัคคี มีข้อตกลงข้อมูลหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข เชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านเศรษฐกิจมี 5 ตัวชี้วัด คือ จัดทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ มีการออม มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

ด้านการเรียนรู้ มี ๗ตัวชี้วัด คือ มีข้อมูลชุมชน มีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่ามีศูนย์เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายการพัฒนา ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๔ตัวชี้วัด คือ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทน มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอมหาราช

 

 

(Visited 70 times, 1 visits today)