ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

รายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)

อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ที่               ชื่อ – สกุล ผู้นำ อช.ตำบล                ที่อยู่  

นายสุรศักดิ์  กองเทียน กะทุ่ม 39/1  ม.1    ต.กะทุ่ม
นางสุมณฑา  มณีฉาย กะทุ่ม 4/3    ม.2    ต.กะทุ่ม
นางสมบัติ  มูลผล บางนา 57/1  ม.2    ต.บางนา
นายอำนวย         พระพรพรหม บางนา 36      ม.๒   ต.บางนา  
นายทวี              ใจเด็ด บ้านขวาง 6/4     ม.2   ต.บ้านขวาง
นางลูกชิ้น  วงษ์แหยม บ้านขวาง 56/2   ม.3   ต.บ้านขวาง
นายสุชิน            ผดุงชัย บ้านนา 23      ม.2   ต.บ้านนา
นางคารม  เฉลยรักษ์ บ้านนา 45      ม.1   ต.บ้านนา
นางอรชุม  แช่มเฉย บ้านใหม่ 34      ม.1   ต.บ้านใหม่
๑๐ นายสมบัติ  มงคลฤกษ์ บ้านใหม่ 32      ม.2   ต.บ้านใหม่
๑๑ นายบุญวัฒน์นุ่มดี ท่าตอ 10      ม.2   ต.ท่าตอ
๑๒ นางสาวสุภาพร  สุภาวิมล ท่าตอ 53/3   ม.4   ต.ท่าตอ
 

 

(Visited 46 times, 1 visits today)