โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอมหาราช

พัฒนาการอำเภอมหาราช

นางณัฐกานต์ ผลโภค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา เหลืองวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร ชนะพาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ

(Visited 435 times, 1 visits today)