โครงสร้างบุคคลากร

นายสมมาต หวัดสนิท

พัฒนาการอำเภอมหาราช

นางณัฐกานต์ ผลโภค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา เหลืองวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร ชนะพาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจตนา ปรักมาตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 476 times, 1 visits today)