ประวัติความเป็นมา

อ.มหาราช เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยเดิมการปกครอง ส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองรูปแบบของ แขวง เรียกว่า แขวงนครใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มี พ.ร.บ. การปกครองที่ขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบของแขวงมาเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอนครใหญ่ ตามแขวงเดิม โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชได้ได้ยกฐานะตำบลบ้านแพรก ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมหาราช ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ใช้ช่อว่า กิ่งอำเภอบ้านแพรก เพื่อสะวกในการปกครอง โดยได้โอนตำบลบ้านแพรก ตำบลสำพะเนียง ตำบลคลองน้อยและตำบลบ้านโพธิ์ ไปขึ้นอยู่ในปกครองจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2502 กิ่งอำเภอบ้านแพรก ได้ยกฐานขะขึ้นเป็นอำเภอบ้านแพรก ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากชื่อตำบลของอำเภอบางตำบลในเขตพ้นที่อำเภอนครไทยนี้ตำบลหนึ่งมีชื่อว่า ตำบลมหาราช ดังนั้น จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอนครไทย มาเป็นอำเภอมหาราชและใช้เรียกกันมาถึงปัจจุบัน

การปกครอง แบ่งออกเป็น 12 ตำบล 58 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 4 อบต. และ 8 สภาตำบล

12 ตำบลได้แก่

1.ตำบลมหาราช

2.ตำบลโรงช้าง

3.ตำบลพิตเพียน

4.ตำบลเจ้าปลุก

5.ตำบลหัวไผ่

6.ตำบลบ้านนา

7.ตำบลบ้านขวาง

8.ตำบลน้ำเต้า

9.ตำบลท่าตอ

10.ตำบลบ้านใหม่

11.ตำบลกะทุ่ม

12.ตำบลบางนา

 

วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีงานสงกรานต์,งานลอยกระทง,แห่เทียนพรรษา,ประเพณีกวนข้าวทิพย์

โบราณสถาน วัด มีพระสงฆ์ 27 วัด วัดร้าง 22 วัน

พระพุทธมหามนีศรีมหาราช วัดกุฎีทอง ตำบลพิตเพียน ประตูกำแพงโบสถ์ วัดธรรมรส ตำบลบ้านใหม่

พนังวิหาร วัดหน้าวัว (วัดร้าง) ตำบลเจ้าปลุก

แหล่งท่องเที่ยว 

พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสุวรรณเจดีย์ ตำบลบ้านขวาง พระตำหนักเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก

อาชีพ อาชีพหลัก ได้แก่ การทำประมง เลี้ยงสัตว์ ทำนา ทำสวน 

อาชีพรอง ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป การทำเครื่องจักสาน

 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอมหาราช คือ

- ปลาเค็ม ปลาย่าง ตำบลบ้านนา

- ผ้าทอ โครงการทอผ้าในพระบรมราชนุปถัมถ์ ตำบลน้ำเต้า

- เข่งปลาทู ตำบลน้ำเต้า

- ไข่เค็ม ตำบลน้ำเต้า

- มะม่วงกวน ตำบลท่าตอ และตำบลบ้านนา

สถานที่ตั้ง

ถ.ชาญวิวัฒน์ ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 716 times, 1 visits today)