โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗ คน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 24 times, 1 visits today)