นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช โดยมีวาระสำคัญเรื่องมาตรการชั่วคราวการพักชำระหนี้ ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๒๑ ราย ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)