พอ. มหาราช ร่วมกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการกองทุน ตามหลักธรรมาภิบาล”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุนชนร่วมกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล” ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)