พอ.มหาราช ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอมหาราช

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุนชนร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอมหาราช โดยมี นายถวิล ยี่สุ้นแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)