พอ.มหาราช ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารับคนไทยยิ้มได้

วันที่ 5 พศจิกายน 2562
นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง
รักษาราชการแทน. พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐให้ยิ้มได้
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)