พอ.มหาราช ตรวจสอบความเรียบร้อยของจุดจำหน่ายสินค้า OTOP มหาราช

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสมมาต หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช
.และนางสาวศิริพร. ชนะพาล นักวิชาการพนาชุมชนชำนาญการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของจุดจำหน่ายสินค้า OTOP มหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)