ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสมมาต หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช.และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน. ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)