สพอ. มหาราช ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ กทบ. ม.1 บ้านใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายสมมาต. หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง
รักษาราชการแทน. พัฒนาการอำเภอมหาราช.
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)